งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๒๖

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัด งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้  ครั้งที่ ๒๖ (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)  ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ หอประชุมปาริชาตและสำนักหอสมุด ชั้น ๒   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  เพื่อประกวดดนตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ส่งทีมเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย  โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โทรศัพท์  ๐-๗๔๓๑-๗๖๐๐ ต่อ ๑๗๐๐ ,  ๑๗๐๓  ,  ๑๗๐๔ ,  ๑๗๒๐  โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๗๖๑๙

1.ใบรับรองการสมัคร
2. ใบสมัครประถมศึกษา
3. ใบสมัครวงเครื่องสาย ก
4. ใบสมัครวงเครื่องสาย ข
5. ใบสมัครวงปี่พาทย์  ก
6. ใบสมัครวงปี่พาทย์  ข
7. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้  ครั้งที่ ๒๖