วัดหาดใหญ่ใน

วัดหาดใหญ่ใน หรือวัดมหัตตมังคลาราม เดิมชื่อวัดหาดใหญ่ในจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี 2488 ประกาศจัดตั้งเป็นวัดทางการ เมื่อ 18 มิถุนายน 2490 ได้ขึ้นทะเบียนเลขที่ สข. 0251 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 15 พฤษภาคม 2497 สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานนามวัดหาดใหญ่ในนี้ใหม่ว่า วัดมหัตตมังคลาราม พร้อมด้วยพระราชทานอนุญาตให้หล่อพระนามาภิไธยย่อว่า ม.ว.ก.ติดซุ้มประตูวัดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520 วัดหาดใหญ่ใน นี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 1 งาน 86 ตร.ม. โดยมีเจ้าอาวาสดังนี้ พระมงคลพฤฒาจารย์ (คลิ้ง) 2488-2536 พระครูมงคลสถิตย์ (สถิตย์) 2536-2538 พระมหามงคล ธมฺมรกฺโข (มงคล) 2538-ปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมามีภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า 80-90 รูป ทุกปี วัดหาดใหญ่ในตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา เป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปนมัสการ วัดหาดใหญ่ใน (วัดมหัตถมังคลาราม) มีพระพุทธมหัตถมงคลเป็นจุดสนใจหลัก เป็นพระพุทธไสยาสก์ขนาดองค์พระยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ประดิษฐานภายใต้ศาสาขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวพุทธนิยมไปกราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสกันมากมาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่วัดหาดใหญ่ใน

วัดหาดใหญ่ใน