พระพุทธมงคลมหาราช

พระพุทธมงคลมหาราช เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ขนาดองค์พระพุทธมงคลมหาราชมีความสูง ๑๙.๙๐ เมตร ความสูงรวมฐาน ๒๕ เมตร น้ำหนัด ๒๐๐ ตัน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (๗๖ พรรษา) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธมงคลมหาราช และมีพระบรมราชานุญาตให้ ใช้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธมงคลมหาราช

พระพุทธมงคลมหาราช